НачалоВъпроси и отговори за БургасПолзване на преференции и освобождаване от такси в детските градини в Бургас

Ползване на преференции и освобождаване от такси в детските градини в Бургас

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ !

Относно ползването на преференции и освобождаване от заплащане на такси в детските заведения /чл.24 ал.1 от Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас/ следва да се има предвид :

Съгласно § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба за експертиза на работоспособността  /обн.ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., отм.ДВ, бр. 47 от 7 юни 2005 г./ определените групи инвалидност се приравняват към следните проценти загубена работоспособност :

  • Първа група инвалидност – над 90 на сто;
  • Втора група инвалидност – от 71 до 90 на сто;
  • Трета група инвалидност – от 50 до 70 на сто
Още по темата

Най-четеното