Как се открива частна детска градина

Процедурата по откриване на частна детска градина е уредена в Закона за народната просвета, правилника за прилагането му, Наредба № 7/25.06.2001 г. По смисъла на закона „частна детска градина“ е такава, която е открита или преобразувана по искане на български физически или юридически лица, не е на бюджетна издръжка и ползва собствена или наета материална база. Процедурата има за цел легализиране дейността на частна детска градина. Този вид дейност се осъществява само след разрешение от страна на Министерство на образованието и науката. Разрешението се дава под формата на заповед на министъра на образованието и науката, която се обнародва в Държавен вестник.

Забележка: откриването на чуждестранна детска градина или българска детска градина с чуждестранно участие се извършва по особен ред, различен от разглеждания в тази процедура.

Ред и действие на процедурата. Необходими документи.

Процедурата се прилага в случаите, когато български физически или юридически лица желаят да открият детска градина и да осъществяват съответната педагогическа дейност в собствена или наета материална база и без да са на бюджетна издръжка. Документите необходими за откриване или преобразуване на частна детска градина се внасят от кандидатите в Министерство на образованието и науката и са изчерпателно изброени в Правилника за прилагане на ЗНП, а Наредба № 7/2001 определя тяхното съдържание:

 1. Молба до Министъра на образованието и науката;
 2. Документи, свързани с данни за кандидата:
  а) за граждани – копие от документ за гражданство и свидетелство за съдимост;
  б) за търговци или юридически лица с нестопанска цел- копие от съдебното решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние, а за еднолични търговци – актуално свидетелство за съдимост.
 3. Документи, свързани с проекта за организация на предучилищното възпитание и подготовка:
  а) проект на програма за предучилищно възпитание и подготовка, разработена съгласно държавните образователни изисквания;
  б) сведение за директора и учителския състав, към което за директора се прилагат копия от документите за завършено образование и получена професионална квалификация, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, декларация, удостоверяваща съгласието за работа в детската градина, документ, удостоверяващ учителския стаж на директора, както и нотариално заверено изрично пълномощно- в случаите, когато детската градина ще се управлява и представлява от упълномощено трето лице;
  в) проект на договор за обучение на дете в частна детска градина, съдържащ: предмет, права и задължения за страните относно организацията на обучението и възпитанието, спазване на държавните образователни изисквания и опазването живота и здравето на децата; срок; начин на плащане на таксата за обучение; условия за прекратяване, при които на възложителя се връща остатъкът от внесената такса за обучение- по взаимно съгласие, при закриване на детската градина, по причини, свързани със здравословното състояние на дето.
 4. Документи, свързани с материално-техническата база:
  а) акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко от две учебни години, считано от учебната година на откриване;
  б) проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина;
  в) проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящо на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина;
  г) обяснителни записки по всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация), съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност;
  д) хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния санитарен контрол;
  е) писмено становище по проектната документация от органите на пожарна и аварийна безопасност;
  ж) санитарно разрешително, издадено от съответния териториален орган на санитарен контрол;
  з) сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност, издаден от съответните органи на пожарна и аварийна безопасност или становище за разрешаване ползването на обекта по предназначение, издадено от органите на пожарна и аварийна безопасност;
  и) разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган, или удостоверение, издадено от съответната общинска (районна) администрация, че обектът може да се ползва по предназначение.
 5. Документи за осигуряване на медицинското обслужване на децата- договор с медицински специалист и копие от документ, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност на медицинското лице, страна по договора;
 6. Документи за платена държавна такса.

Забележка: понятието „документи, необходими за откриване или преобразуване на частна детска градина“ се среща в обобщен вид в Наредба № 7 като „проект за откриване или промяна на частна детска градина“.

Подаване на документите за откриване на частна детска градина

Документите за откриване на детска градина се внасят в Министерство на образованието и науката целогодишно, като подадените до 31 януари документи се разглеждат за откриване или преобразуване на детска градина за предстоящата учебна година. Внасят се само копия от документите, свързани с материално-техническата база, като Министерство на образованието и науката може да изисква за сверяване оригиналите им. Когато частната детска градина ще ползва сгради или помещения в съществуващи учебни или детски заведения, без да променя предназначението им, не се изискват всички от посочените документи, свързани с материално-техническата база (без следните документи: проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина; хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния санитарен контрол; писмено становище по проектната документация от органите на пожарна и аварийна безопасност; разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган, или удостоверение, издадено от съответната общинска/районна администрация, че обектът може да се ползва по предна значение). Когато се преустройват или реконструират помещения в съществуващи сгради, променя се предназначението им или при ново строителство, не е нужно представянето на проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина.

Техническа подготовка на процедурата

Това на практика е предварителна подготовка, която трябва да извърши заинтересованото лице, преди да започне процедурата по откриване на частна детска градина. Тя преминава през няколко етапа:

 1. Изготвяне на проект на договор за обучение;
 2. Изготвяне на проект на учебна програма за предучилищно възпитание и подготовка. Обучението и възпитанието могат да се осъществяват и по авторски учебни програми, които се утвърждават със заповед от министъра на образованието и науката при откриване на частна детска градина;
 3. Към акта за собственост или наета материална база се прилагат документите, свързани с материално-техническата база;
 4. Осигуряване на медицинско обслужване на децата- сключване на договор с медицински специалист. Към договора се прилага копие от документ на медицинското лице, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност;
 5. Изготвяне на сведения за директора и учителския състав;
 6. Изготвяне на печат на детската градина – не се изисква при подаване на документите;
 7. Заплащане на такси, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на образованието и науката.

Срок на процедурата

Експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката, разглежда и оценява редовно внесените проекти в едномесечен срок от датата на подаването им в МОН. При констатиране на несъответствия с нормативните изисквания кандидатът писмено се уведомява за тях, като в рамките на едномесечния срок, предвиден за разглеждането на проектите от комисията, се определя еднократно срок до 10 дни за отстраняването им. След оценяване на всички необходими документи и изясняване на всички факти и обстоятелства комисията изготвя експертно становище, което е:

 1. положително – когато при оценяването не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или констатираните несъответствия са отстранени в срок;
 2. отрицателно – когато констатираните несъответствия не са отстранени или не са отстранени в определения срок.

При положително експертно становище в двумесечен срок от представяне на документите, нужни за откриване на частна детска градина, министърът на образованието и науката издава заповед, с която се разрешава откриването на частна детска градина. Заповедта съдържа реквизитите, посочени в чл. 18 от ППЗНП и се обнародва в „Държавен вестник“.

Отказ

Министърът на образованието и науката отказва откриването на частна детска градина когато:

 1. не са внесени всички необходими документи, посочени в чл. 17 от ППЗНП;
 2. проектът за откриване на частна детска градина е получил отрицателно експертно становище.

Отказът за откриване на частна детска градина е индивидуален административен акт. Отказът се съобщава писмено и може да се обжалва по реда пред ВАС по реда на Аминистративнопроцесуалния кодекс (чл.21 и чл. 132 от АПК).

Преобразуване и промени в частните детски градини

Преобразуването на частните детски градини се извършва по реда на откриването им, като молбата до министъра на образованието и науката се отправя от лицата, представляващи детската градина – чл. 19 от Наредба N 7/25.06.2001 г.

В частните детски градини могат да се извършват промени, свързани със смяна на името, официалния адрес, на сградата (сградите) или помещенията, където се провежда възпитанието и обучението, вида на детската градина по смисъла на чл. 27 на ППЗНП, лицето, получило разрешение за откриване на детската градина, лицето, получило разрешение за откриване на детската градина, лицето, което управлява и представлява детската градина. Промяна на обстоятелствата се разрешава от министъра на образованието и науката по писмена молба на лицето, получило разрешение за откриване. Молбата трябва да съдържа данните за лицето, обстоятелството, чиято промяна се иска, както и мотивите за исканата промяна.

Съобразно вида на исканата промяна към молбата се прилагат и документите, посочени в чл. 23-27 от Наредба N 7/25.06.2001 г.

Министърът на образованието и науката разрешава промяната или я отказва, като отказът подлежи на обжалване по реда на АПК.