НачалоПолезноНа детска градина от 4 години

На детска градина от 4 години

Нова структура на системата за училищно образование с две степени и задължителна детска градина за 4-годишните предвижда проектозаконът за предучилищното и училищното образование, приет на днешното заседание на МС.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. В мотивите се посочва, че с въвеждането на задължителен обхват на 4-годишните България синхронизира своята политика в областта на образованието с общоевропейските директиви – до 2020 г. най-малко 95% от децата между 4 г. и възрастта за започване на задължително начално образование да са включени в образованието в ранна детска възраст.

{loadposition content_adsense}

 

Целта е делът на преждевременно напускащите училище да падне под 10%, за да бъдат предпазени най-малко 20 милиона души от бедност и социално изключване.

Със законопроекта се въвежда нова образователна структура в системата на училищното образование – основна образователна степен с два етапа: начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас). Ще има и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).

От пресцентъра на МС съобщиха, че от 2016 година и частните училища ще получат държавна субсидия. На тях ще бъде изплащана сумата по единния разходен стандарт за един ученик, т.е. парите ще следват ученика и в частните училища. Информацията предаде репортер на iNews.

Двата етапа в средната степен на образование дават възможност за смяна на избора на избраната специалност на ученика. Те трябва да осигурят възможности за предуниверститетска подготовка или за тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Създава се и нов вид училище – обединено (от І до Х клас). Идеята е учениците да получат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място или в близост до него.

Авторите са на мнение, че това е облекчение за младите хора от малките населени места и за тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение.

Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка – квалификация по част от професия, а за професии с І степен на професионална квалификация – и придобиване на професионална квалификация.

Преобразуването на училищата ще става с решение на общинските съвети по места. Освен това, към общините преминават и професионалните гимназии. Предвижда се поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас.

Според вносителите, това е инструмент за превенция на отпадането от училище, за идентифициране и развитие на таланта, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време.

Проектът осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка. В часовете, предназначени за придобиването на тази подготовка, учениците могат да изучават предмети като предприемачество, гражданско образование, здравно образование и др.

Става ясно и че от МОМН са предвидили оптимизиране на системата на оценяването. „На него се гледа не само като на процес за установяване на постигнатите резултати, но и като на инструмент за диагностика на индивидуалните постижения, напредъка и потребностите на всеки отделен ученик“, се посочва в съобщението.

Въвежда се нов елемент в образователния процес – Подкрепа за личностно развитие. Тя е представена на две нива: ниво на обща и на допълнителна подкрепа. Нивото на обща подкрепа е отговор на потребности, които не изискват допълнителен ресурс от средата и обхващат дейности, които са превантивни по отношение на някакъв вид пречка пред обучението на детето или ученика.

Нивото на допълнителна подкрепа отразява специфични потребности на децата и учениците. За него е необходим допълнителен ресурс. Имат се предвид ситуации, свързани с деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с хронични заболявания, деца и ученици с изявени дарби, деца и ученици в риск.

МОМН създава центрове за подкрепа за личностно развитие. Те обхващат сега съществуващите обслужващи звена в системата. В такива центрове ще се преобразуват ресурсните центрове и помощните училища. Важна стъпка е преминаването на центровете към общините.

Така дейността им се обвързва с областната и общинска стратегия за услуги и интегриране със здравната и социалната сфери.

Днес (28 март) стана ясно и че 21 общини получават близо 50 млн. лв. за обновяване на образователната инфраструктура от ОПРР.

54 училища и 38 детски градини и ясли ще бъдат ремонтирани и обновени за новата учебна година. От новите условия ще се възползват 30 000 деца.

Сред общините, в които ще се подобрят училищните условия са Божурище, Велинград, Кюстендил, Септември, Сопот, Разград, Свищов, Харманли и др.

Още по темата

Най-четеното