НачалоПолезноНаредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

(Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006; изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006; изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007; изм. с Решение № 34 по Протокол № 98 от 25.01.2007; изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007; изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008; доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 (отменено с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008); изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008; поправена с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008; доп. и изм. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008; изм. с Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008; изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008, чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009; доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008; изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008; изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. и доп. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009; доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009; изм. и доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010; изм. и доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І.
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл. 1. Тази наредба урежда реда и начина за определяне и  администриране на местните такси и цени на услуги,   предоставяни на физически и юридически лица на територията на  Столична община, както и реда и сроковете за тяхното събиране.
Чл. 2. Общината събира следните местни такси:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади  и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини,   домове за социални грижи, общежития и други общински социални   услуги;
4. (отменена с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009) з
а добив на кариерни материали;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. туристическа такса;
9. за притежаване на куче (в сила от 01.01.2007 г.);
10. други местни такси, определени със закон.

Чл. 3. За всички услуги и права, предоставяни от Столична община, с изключение на тези, по чл. 2, Столичният общински съвет определя цена.
Чл. 4. Размерът на местните такси и цени на услуги се определя  в български левове. Местните такси са прости и пропорционални  и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.
Чл. 5. (1) Размерът на местните такси се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги  и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им;

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат  една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 6. Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

1. Преки и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни   вноски);

2. Материални, режийни, консултантски и други разходи   (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни,   наеми);

3. Разходи за управление и контрол;

4. Разходи по събиране на таксата и други (напр. инвестиционни, имащи отношение към формиране размера на  таксата).

Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява  пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за   защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на  общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на  таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща  субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 8.  Лицата неползващи услуга през годината или определен   период от нея се освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред определен с тази наредба.

Чл. 9. (1) (изм. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008) Столичният общински съвет може да освобождава определени категории лица изцяло или частично от заплащане  на отделни видове такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретните облекчения се определят в съответните раздели  на наредбата.

Чл. 10. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят  от общината и от други лица за цени на тези услуги могат да  бъдат приети пазарните, като размера им не се ограничава до  стойността на разходите  по предоставяне на услугата.

Чл. 11. (1) Услугите, предоставяни от Столична община в  зависимост от сроковете за извършване могат да бъдат:

1. обикновени;

2. бързи – когато срока се съкращава с не по-малко от ½ (една

втора) от срока за извършване на обикновена услуга;

3. експресни – когато срока се съкращава с не по-малко от ¾

(три четвърти) от срока за извършване на обикновена услуга.

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане цената  на съответния вид услуга.

(3) В настоящата наредба са посочени цените на обикновените   услуги.

(4) Бързата услуга се заплаща с 50  на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

(5) Експресната услуга се заплаща със 100 на сто увеличение спрямо цената на обикновената услуга.

Раздел ІІ.
Събиране на местните такси и цени на услуги

Чл. 12. (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.) (1) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация по ред определен в наредбата.

(2) Приходите по ал. 1 постъпват в бюджета на общината.

(3)(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007г.) Кметът на Столичната община издава разрешение за  разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в  размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или   отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(4)(нова-доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007  г.) Столичният общински съвет издава разрешение за отсрочване   или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв.   или за срок, по-голям от една година.

Чл. 13.  Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с   изключение на тези, за които в тази наредба или в друг нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 14. (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.)(1) Невнесените в срок такси се събират заедно с  лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на   Столична община по реда на Администартивнопроцесуалния кодекс.

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. Когато на общински орган е възложено да извършва    действие или да издава документ, за което е предвидена   държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския   бюджет.

Раздел ІІІ.
Промени в размера на местните такси и цени на услуги.
Определяне цени на нови услуги

Чл. 16. (1) Промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват с решение на Столичния общински съвет.

(2) До 30 септември на текущата година структурните звена на  Столична община изготвят анализ за прилагане на действащите  услуги и техните цени  и мотивирано предложение за въвеждане   на нови услуги респ. нови цени.

(3) Анализът по ал. 2 задължително съдържа:

1. Оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват   измененията в разходите или пазарните цени;

2. Оценка на потребностите от предоставяне на услугите и  въвеждане на нови услуги;

3. Препоръки за подобряване администрирането и събираемостта на таксите.

(4) Въз основа на данните по ал. 3 кметът на Столична община внася в Столичния общински съвет  обобщен анализ и предложение за изменение размера на действащите местни такси и цени на   услуги, предоставяни от Столична община, както и въвеждане на    нови услуги, респ. нови цени.

Чл.17. Всички предложения за промени в наредбата се извършват чрез дирекция “Регулиране на търговската дейност”- Столична община.

Глава втора.
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел I.
Такса за битови отпадъци

Чл. 18. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения  на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Таксата се определя в годишен размер с решение на Столичния общински съвет ежегодно въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност по отделно.
(3) Когато до края на предходната година Столичният общински съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера.
(5) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост.

Чл. 19. (1) До 10 октомври кметовете на райони изпращат в  дирекция “Регулиране на търговската дейност” – Столична община предложения за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, с приложен картов    материал.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал. 1 в срок до 30 октомври на предходната година кметът на Столична община издава заповеди, определящи границите на районите, в които ще  се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида  на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване.

(3) Заповедите се обявяват публично чрез районните  администрации и в Интернет сайта на Столична община.

(4) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън  границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или   други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за  обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите.

Чл. 20. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на четири  равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.

(2) Таксата се администрира и събира от дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община.

Чл. 21. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на месеца, следващ придобиването на имота.

(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса   от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването   им.

(4) За обстоятелствата по ал. 2 и ал. 3 собствениците, а при   учредено вещно право на ползване – ползвателите на имота подават декларация по образец в съответните отдели “Местни    данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Столична община по местонахождение на имота.

Чл. 22. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на  предприятията се определя:

1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и  броя на съдовете за съхраняването им и честотата на  сметоизвозване;

2. чрез пряко договаряне;

3. пропорционално в промили.

Чл. 23. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за   нежилищни имоти на предприятията по реда на чл. 22, т. 1  предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година до кмета на Столична община чрез  дирекция “Регулиране на търговската дейност” декларация по образец    (Декларация № 1) в два екземпляра за вида и броя на съдовете   за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през   годината.

(2) В седемдневен срок от подаване на декларацията по ал. 1   дирекция „Регулиране на търговската дейност“ изпраща за  процедиране екземпляр от нея в дирекция “Приходи и   администриране на местни данъци и такси” и в Столичен инспекторат.

(3) Столичният общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една година за всеки район на Столична община при определена честота на сметоизвозване в левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци.

(4) Освен таксата по ал. 3 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 24. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за  нежилищни имоти на предприятията чрез пряко договаряне с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, предприятията подават в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година молба по образец  до кмета на Столична  община чрез дирекция „Регулиране на търговската дейност.

(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. нотариално заверен препис от договор за извършване на  услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.   Договорът следва да съдържа информация за собственика респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите  отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на   услугата, както и срок на действие – една календарна година;

2. удостоверения за актуално състояние на страните по договора;

3. документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

(3) Въз основа на документите по ал. 2 до 30 декември кметът  на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за  които се допуска пряко договаряне. В седем дневен срок от  издаване на съответната заповед дирекция “Регулиране на търговската дейност” изпраща екземпляр от нея за процедиране в  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” и   в Столичен инспекторат.

(4) Не се издава заповед за допускане на пряко договаряне, когато подадените документи не отговарят на изискванията по ал. 2. В този случай предприятията заплащат такса за битови  отпадъци по реда на чл. 26.

(5) При предсрочно прекратяване на договорите по ал. 2, т. 1   предприятията ползващи услугата уведомяват в седемдневен срок  кмета на Столична община чрез дирекция „Регулиране на  търговската дейност“ и от началото на месеца следващ прекратяването на договора дължат такса за битови отпадъци, определена по реда на чл. 26.

(6) Предприятията, сключили договори с фирми, извършващи   услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, дължат такса за  обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и  за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл. 25. (1) (нова и изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) За нежилищни имоти на предприятията по чл. 21, ал. 2 собствениците или ползвателите с учредено вещно право на ползване в 7-дневен срок от декларирането им съгласно чл. 17 от Закона за местните данъци и такси могат да  упражнят правата си по чл. 23 и чл. 24.
(2) (нова
с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Лицата по ал. 1, освен документите по чл. 23 и чл. 24, представят и:
1. копие от декларацията по чл. 17 от ЗМДТ;
2. копие от Удостоверение/Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.

Чл. 26. (1) (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Извън случаите на чл. 23 и чл. 24 такса за битови отпадъци на нежилищни имоти на предприятията се определя пропорционално в промили на база отчетна стойност на имотите като разпределението на размера на промила е както следва:
1.
за сметосъбиране и сметоизвозване;
2.
за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3.
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 27. (1) Таксата за битови отпадъци за имоти на граждани и   жилищни имоти на предприятия се определя пропорционално в  промили на база данъчната оценка на имотите, като разпределянето на размера на промила по видове услуги е както следва:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване са подали декларация по образец (Декларация № 2) за това обстоятелство в отделите “Местни данъци и такси” на дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” по местонахождение на имота. Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.

(3) За незастроени нежилищни имоти на гражданите, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови отпадъци.

(4) За имотите по ал. 3 собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване следва да подадат декларация  по образец (Декларация № 3) придружена с документи  удостоверяващи правата им в отдел “Местни данъци и такси” на  дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”  по местонахождение на имота в срок от 1 ноември до 31 декември  на предходната година.

(5) (Нова – Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
За новопридобити незастроени нежилищни имоти на граждани и предприятия, които няма да се ползват и/или върху които няма да се осъществява строителна дейност до края на текущата година, собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, подават декларация за това обстоятелство в отделите „Местни данъци и такси“ на Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“ по местонахождение на имота в 7 (седем) дневен срок от декларирането му по реда на Раздел I, Глава Втора от ЗМДТ.

(6) (Нова – Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
В случаите по ал. 5 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и/или други съоръжения и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

(7) (Нова – Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009)
При промяна на декларираните по ал. 5 обстоятелства, собствениците респ. ползвателите с учредено вещно право на ползване, в седем дневен срок от настъпването й уведомяват отделите „Местни данъци и такси“ към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“

Чл. 28. (доп. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя съобразно последните, отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на Столична община лица.

Чл. 29. (1) Пряко договаряне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване се допуска само за нежилищни имоти на   предприятията.
(2) (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
Фирмите-оператори нямат право да извършват на територията на районите, които обслужват по договори със Столична община, услуги по реда на чл. 24 с цени, по-ниски от тези, определени в договорите със Столична община.
(3) Контролът по прилагането на Раздел І „Такса за битови отпадъци“ се извършва от Столична община – дирекция „Регулиране на търговската дейност“ и Столичен инспекторат.

Чл. 29а. (нов – с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008)
(1) Категориите лица по чл. 9, ал. 1, се определят с решение на Столичен общински съвет.

Раздел II.

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,   площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл. 30. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити, покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост се събират такси както следва:
1. (изм. с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за търговска дейност на открито;
1а. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти;
1б. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за разполагане на маси и столове за консумация на открито;
1в. (нов с Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010) за подиуми:
в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация – за кв.м. на месец;
– в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито – за кв.м. на месец;
2. за ползване за строителни обекти – за кв. м. на ден;
3. за ползване на терени върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки – за кв.м. на ден;
4. за ползване терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, детски електромобили и др. – за кв. м. на ден.

Чл. 31. Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намира терена.

Чл. 32. (1) Таксите  по чл. 30 се заплащат при издаване на    разрешението за посочения в него период в касата на  съответната районна администрация.

(2) Месечните такси се заплащат от 20 до 30 число на  предходния месец.

(3) Таксите по този раздел се заплащат  в определените   размери, независимо от това колко време през деня или месеца е  заето мястото.

Чл. 33. (1) При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат 50% от дължимата такса,  както следва:

1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато  дейността се упражнява лично или от членове на техните  семейства;

2. за лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността.

(2) Не се ползва преференцията по ал. 1, когато на общински терен се поставят маси за консумация.

Чл. 34. Общинският орган, издал разрешението за ползване на   място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е   предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

Чл. 35. Таксата по чл. 30, т. 2 се заплаща предварително в  пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво. Срокът за   ползване се определя с плана за безопасност и здраве.

Чл. 36. Таксите по чл. 30, т. 2, т. 3 и т. 4  се събират в  двоен размер при ползване на терена след изтичане на  разрешения срок.

Чл. 37.  Таксите за ползване на тротоари, площади, улични  платна, места, върху които са организирани пазари (открити,   покрити), тържища, панаири, както и терени с друго

предназначение, се определят на кв. м за ден или за месец, съгласно Приложение № 1

Раздел III.

Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински  социални услуги

Чл. 38. За ползване на детски ясли и детски градини от  родителите или настойниците се събират месечни такси, съгласно Приложение № 2.

Чл. 39. (1) Не се заплаща такса за:
1. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и
с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
2. (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС  № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда предвиден в наредбата;
3. третото и следващи деца на многодетни родители.

Чл. 40. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 или ал. 3 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с  настоящата наредба и има характер на абонамент.
(5) (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал. 3 не се включват в базата за изчисляване   на дължимата месечна такса по ал. 4

Чл. 41. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  деца с един родител;
2. (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010)
деца чиито родител отбива военна служба;
3. (доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.
(2) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на  сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007; изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 3 могат да се прилагат едновременно.

Чл. 42. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) При ползване на преференциите по чл. 39 и чл. 41 родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел „Гражданско състояние“ на общината по месторождение на децата.
(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В случаите по чл. 41, ал. 1, т. 1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал. 1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(3) Освобождаването от такса или заплащането й в намален   размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1

Чл. 43. (1) За ползване на детски кухни се събира дневна такса   съгласно Приложение № 2.

(2) Таксата се заплаща с 50 % намаление за:

1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени   възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба  за медицинската експертиза на работоспособността;

2. деца с един родител;

3. деца, чиито родител отбива военна служба;

4. деца, на  които един от родителите е редовен студент или  редовен докторант;

5. трето и следващи деца на многодетни родители;

6. деца пълни сираци;

7. деца, единият от родителите на които е с над 71 % трайно намалена работоспособност.

Чл. 44. Учениците, които ползват общежития заплащат месечната  такса в размер съгласно Приложение № 2.

Чл. 45. Лицата, ползващи услугите в системата на домашен  социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 60 на   сто от личните им доходи.

Чл. 46.  (1)  Месечната такса по чл. 45 не може да надвишава  реалната издръжка на едно лице.

(2) Таксата по ал. 1 се изчислява пропорционално на времето,   през което лицето е ползвало социални услуги.

Чл. 47. Реалната издръжка на едно лице включва  разходите за  храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за  разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация  и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 48.  Ветераните от войните, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто  от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите без   добавките, изплащани към тях.

Чл. 49. Военноинвалидите, ползващи услуги на домашен социален   патронаж заплащат месечна такса в размер на 30 на сто от  размера на определената такса.

Чл. 50. (1)(изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от  12.04.2007 г.) Не се събира такса от лицата ползващи услугите    в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични  доходи и спестявания.

(2) В случаите, когато лицето няма лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се   погасява от тях.

Чл. 51. Лицата, сключили договор за предоставяне на   собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, ползващи услуги на домашен социален патронаж заплащат месечна    такса в размер на реалната издръжка.

Чл. 52. Месечната такса дължима от починали лица без наследници, ползвали услугите на домашен социален патронаж се  опрощава от Столичния общински съвет по предложение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, въз основа на доклад на директора на ОП “Социален патронаж”.

Чл. 53. За настаняване в заведение или помещение за  отрезвяване се събира такса на ден съгласно Приложение № 2.

Чл. 54. Таксите по този раздел се начисляват и събират от  длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в  общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл. 45, чл. 48 и   чл. 49 до 25-то число на следващия месец.

Чл. 55 Когато сумите по този раздел не покриват реалната  издръжка на заведенията разликата е за сметка на бюджета на  Столична община.

Още по темата

Най-четеното