НачалоПолезноПлащаме за детска градина дори и при отсъствие по болест

Плащаме за детска градина дори и при отсъствие по болест

С влизане на новата Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в сила (от 1 март) родителите на децата в детските градини заедно с по-високите такси ще бъдат задължени да плащат и вид „абонамент“ в дните, когато децата им отсъстват по болест. Този „абонамент“ ще бъде в размер 50 на сто от таксата за месеца, независимо от факта, че детето е отсъствало по болест и затова има официални медицински документи.

 

Според юристи, новото положение не е достатъчно добре уредено и де факто в наредбата има взаимно изключващи се текстове.

Спорените текстове от наредбата са следните (и по точно ал.3 и ал. 4):

Чл. 40. (1) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (изм. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) (изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Месечната такса намалена при условията на ал. 1 или ал. 3 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера, определен с  настоящата наредба и има характер на абонамент.
(5) (заличена с Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал. 3 не се включват в базата за изчисляване   на дължимата месечна такса по ал. 4

{loadposition content_adsense}

Пълният текст може да видите тук – Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги (2010)

Идеята за въвеждането на абонамент за боледуване на децата е в отговор на схаващето, че има голям брой родители, които злоупотребяват с детските градини и само „пазят място“, а детето им не посещава често детското заведение по различни причини, за което се представят фалшиви документи.

Недостигът на места в яслите е около 6000 за учебната 2009-2010 г. по данни на Столична община. В същото време неприетите деца в първа група на градините за тази учебна година са около 2500.

При приемането на наредбата се е обсъждал и варияант за въвеждането на годишен лимит от 30 дни болнични за децата, но тази идея е отпаднала. Вместо нея е прието предложението родителите да имат право да извиняват отсъствия на децата си независимо по какви причини максимум 30 работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година.

Още по темата

Най-четеното