НачалоПолезноРаждаемостта през 2008 г. най-висока за последните 14 години

Раждаемостта през 2008 г. най-висока за последните 14 години

През 2008 г. е регистриран най-висок ръст на раждаемостта в България за последните 14 години. Въпреки това към края на 2008 г. по предварителни данни на НСИ постоянното население на България е 7 606 551 души, което означава, че е намаляло с 33 700 души или с 0,4%.

Анализът на демографската ситуация в страната очертава основните предизвикателства, пред които е изправена България. Първата група от демографски проблеми е свързана с процесите на раждаемост и смъртност, сключените бракове, разводите и миграцията на населението. Втората група от проблеми се отнася до ускореното застаряване и намаляване на броя на населението в трудоспособна възраст.

Очерталите се демографски тенденции и тяхното влияние върху общественото развитие налагат провеждането на целенасочена и интегрирана демографска политика, стимулираща балансирано и качествено развитие на националния човешки капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образование, способности и умения. Така би се стигнало до постепенно стабилизиране на броя на населението и осигуряване на условия за неговото балансирано по пол и възраст развитие, както и към непосредственото обвързване на демографските процеси със здравното състояние и образователната структура на нацията.

Планът за 2009 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на България 2006-2020 г. е фокусиран върху конкретните измерения на демографската политика през тази година и е разработен в съответствие с Програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност (2005-2009 г.) и с основния рамков документ на ЕС в сферата на демографската проблематика.

Едно от направленията в документа е насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца – предвидени са финансови стимули за раждане и отглеждане на дете, мерки за съвместяване на родителството с трудово-професионалната реализация, за утвърждаване на семейството като базов компонент, мерки за подобряване на условията на децата в специализирани институции и др. Залага се още на увеличаване на средната продължителност на живота, като са предвидени мерки за намаляване на детската смъртност, превенция на по-ранната смъртност при мъжете и на майчината смъртност, подобряване на качеството на живот.

Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст ще се осъществи чрез осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред тях. Друго направление е развиването на националната имиграционна политика чрез изучаване на диаспората, изпълнение на програми „Убежище и бежанци“, „Миграция и интеграция на имигранти“ и др. Преодоляване на последиците от застаряване на населението е още една мярка, като е заложено предимно на развитието на политиката за активно стареене. Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета ще се осъществи чрез подобряване на здравните грижи и здравното състояние на бременните жени и майките и превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи, ограничаване на риска от ХИВ в страната.

Повишаване на общото образователно равнище, демографската информираност и сексуално-репродуктивната култура на населението е друга цел, като се предвижда изпълнение на различни програми с такава насоченост – „Студентско подпомагане“, „Интеграция и реинтеграция на деца и ученици“, „С грижа за всеки ученик“ и др.
По направлението за осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за всички социални групи ще се изпълняват програмите „Активиране на неактивни лица“, „Интеграция на хора с увреждания“, „Равни възможности“, „Подобряване на жилищните условия на ромите“, ще се стимулират работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания, продължително безработни и майки с деца от 3 до 5-годишна възраст, както и да разкриват работни места за чиракуване.

Включени са също развитие на солидарност между поколенията, ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата, усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с демографското развитие.

Още по темата

Най-четеното