НачалоПолезноУсловия за прием в детските ясли в Благоевград

Условия за прием в детските ясли в Благоевград

Бюджетно звено “Дневни детски ясли и детска кухня” Благоевград е бюджетна дейност в състава на бюджета на Община Благоевград и осъществява своята дейност като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Устройството и дейността на детските ясли и детските кухни са определени с Наредба № 26 от 18 ноември 2008 год.на Министерство на здравеопазването.
На територията на Община Благоевград функционират шест детски ясли и три Детски кухни с четири раздавателни пункта. Предстои откриването на нова детска кухня за 500 деца в кв. “Струмско”, която ще приготвя храна за всички раздавателни пунктове в града.

Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.Първата детска ясла № 1 е открита през 1957 год. в общински жилищен имот. По- късно с построяването на новите сгради , обособени за ясли е закрита. На територията на общината са съществували дванадесет детски ясли, но от 1990 година поради намаляване броя на децата се закриват шест ясли.

За приемане в детската ясла родителите представят молба, придружена от следните документи до директора на ДЯ:

· Копие от удостоверение за раждане на детето;
· Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
· Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии /шигели, салмонела, ешерихия коли/ и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;
· Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
· Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
· Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България /д.в.бр.45 от 2005 г./;
· Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето

Предимство при приемане имат:
· Деца на двама работещи родители
· Деца на самотни майки
· Деца на студенти
· Деца на многодетни семейства

Работното време на детските ясли е от 7.00 ч.до 18.30 ч.
Сутрешния прием на децата е от 7.00 ч. до 8.30 ч.

Родителите уведомяват директора или мед.сестрата в групата, ако уважителни причини налагат детето да бъде доведено извън часовете за сутрешен прием.

Децата могат да отсъстват от детската ясла:
· Поради отпуск или лични причини на родителите, за което родителите уведомяват писмено директора на детската ясла;
· Поради болест на детето, за което родителите уведомяват детската ясла в тридневен срок;
· При отсъствие на дете от яслата повече от 10 дни родителите му представят бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.
· При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.
· При отсъствие повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностика, профилактика и контрола на местните паразитози /Д.в.бр.40 от 2006 г./
На сутрешния филтър родителите са длъжни да информират медицинската сестра за здравословното състояние на детето.
Родителите са длъжни да водят децата си чисти, неопаразитени и с подходящо за възрастта и сезона облекло.

Заплащането на такса детски ясли става до 10-то число на следващия месец, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Благоевград.

Още по темата

Най-четеното