НачалоВъпроси и отговори за СофияРъководство за родителите относно прием в детските градини на Столична община 2010...

Ръководство за родителите относно прием в детските градини на Столична община 2010 г.

Ръководство за родителите
Версия от 8.03.2010 г.

Въведение
Общи положения
1. Заявяване на критериите и изчисляване на точките
2. Актуализация и подредба на кандидатурите
3. Проверка на данните
4. Приложение: Уточнения за критериите
Общи критерии
Социални критерии (под квота)
Допълнителни критерии
Специални образователни потребности (СОП)

 

Въведение

Това ръководство се отнася преди всичко за родители на деца, родени 2006 г. и по-малки, които кандидатстват за детски градини на Столична община за прием от м. септември 2010 г.

Ако все още не сте регистрирани, изберете „Нова регистрация“ от началната страница в сайта на ИСОДГ и следвайте инструкциите за създаване на нови профили на членовете на семейството. Повече за процеса на регистрация и създаване на профил в ИСОДГ, можете да видите от демонстрационното филмче. Оттам нататък ще преминете през същите стъпки, както и регистрираните родители, като въвеждате информация във всички полета.

Родителите на деца, родени 2005 г. и по-големи, трябва да преминат единствено през началните стъпки за създаване на общ достъп до профилите на семейството, описани тук. Всички данни се запазват непроменени според правилата от 2008 г., които продължават да важат за деца, родени 2005 г. и по-големи.

Общи положения

Извършена е промяна в организацията на профилите и информацията в тях.

Преди всяко дете имаше индивидуален профил, достъпен с ЕГН и парола. Сега новата система обединява профилите на всички деца и родители в семейството. Данните са индивидуални за всеки член от семейството, но се актуализират от едно място. Достъп до профилите на семейството ще има само с адреса на електронната поща на първия родител. Паролата от ЕГН-то се запазва, но може да бъде сменена впоследствие. Повече за процеса на попълване на профила, можете да видите от демонстрационното филмче.

Данните от старите профили се прехвърлят автоматично и само трябва да се допълнят, за да се осъществи прием по новите правила. Допълнителните данни, които са необходими, са регистрираните адреси и трудовия статус на родителите, както и информация за всеки от общите, социални или допълнителни критерии за получаване на точки. Изборът на градини за кандидатстване и подредбата им остават принципно същите. Добавена е специална секция „Необходими документи“ в профила на всяко дете. Там подробно са описани всички необходими документи, които трябва да бъдат представени при записване.

Новата организация на профилите се състои от четири основни секции – „Начало“, „Деца“, „Родители“ и „Кореспонденция“. В секцията „Начало“ се съдържа обобщена информация за статуса на кандидатстване и списък от необходимите действия за допълване на профилите. В секция „Деца“ се съдържат профилите на децата, които имат отделни подсекции „Профил“, „Критерии / Точки“, „Кандидатури“ и „Необходими документи“. В секция „Родители“ са профилите на родителите включително и на тези извън семейството. В секция „Кореспонденция“ се съдържа цялата кореспонденция с екипа за поддръжка и достъп до формата за обратна връзка.

Поради твърде разнообразния характер на съвременното българско семейство, системата не прави разлика между семейство, което има сключен брак, и семейство, което живее заедно в едно домакинство без сключен брак. Разбира се, едно дете може да бъде само в едно семейство. Един родител може да управлява профилите само на едно семейство. Възможно е децата да имат родители, които не са членове на семейството – данни за тези родители също трябва да се въведат, за да се ползват точки по критериите.

1.      Заявяване на критериите и изчисляване на точките:

1.1. Отворете подсекция „Критерии / Точки“. Внимателно прочетете всеки от критериите и преценете дали отговаряте на условията. Прочетете допълнителните указания за всеки критерий. Пишете ни чрез формата за обратна връзка, ако не сте сигурни.

1.2. Ако критерият се определя автоматично, сравнете дали е определен според вашите очаквания. При несъвпадение, коригирайте данните в профилите.

1.3. Ако критерият се определя чрез заявление и отговаряте на условията, натиснете бутона „Заяви“. Отговорете на въпросите и въведете допълнителни данни. Заявлението по К4 се подава чрез формата за обратна връзка. Ако предимството бъде потвърдено при проверката, точките ще бъдат начислени.

1.4. Внимателно прочетете необходимите документи за доказване на валидност на критериите. Трябва да предоставите точно тези документи с указното съдържание при записване на детето на място в детската градина. В противен случай записването ще бъде отказано.

1.5. Ако детето има специални образователни потребности (СОП), заявете това чрез бутона „Заяви“ в последната таблица на страницата с критерии. Въведете уточняваща информация.

1.6. След като преминете през всички критерии, вижте общите точки и подточки, които получавате. Имайте предвид, че точките са различни за всяка отделна кандидатура, защото зависят от реда на кандидатурата и от това кои допълнителни критерии е избрала съответната детска градина.

2.      Актуализация и подредба на кандидатурите:

2.1. Отворете подсекция „Кандидатури“. Подредете кандидатурите по ред на желанията, като използвате стрелките. Ако сте имали предварителни кандидатури, те са активирани автоматично.

2.2. Може да добавите кандидатури с бутона „Добави кандидатура“. Желателно е преди това да сте се ориентирали за местоположението на детската градина. Избирате административния район визуално на картата или от менюто. След това избирате детската градина от списъка на всички градини в този район. Повече за процеса на добавяне, подредба и премахване на кандидатури, можете да видите от демонстрационното филмче.

2.3. Добавени кандидатури винаги се подреждат най-отдолу в списъка. Може да коригирате подредбата, използвайки стрелките.

2.4. При всяка актуализация на данните или промяна на подредбата на кандидатурите, точките за всяка кандидатура се преизчисляват. Разгледайте внимателно списъка с кандидатури и точките, които те имат. Точно същите числа (в десети са подточките от допълнителните критерии) ще се виждат в списъците на чакащите.

2.5. Може да премахнете кандидатура, като натиснете бутона „Премахни“ в същия ред на таблицата.

3.      Проверка на данните:

3.1. Върнете се в секция „Начало“. Ако на началната страница виждате информация в червено за непопълнени полета, натиснете върху нея и ще отидете на съответната страница. Проблемните полета са означени в червено. Допълнете полетата и натиснете бутона „Запиши“.

3.2. Началната страница съдържа и имената на родителите и децата в семейството, както и имената на родители, които са извън семейството. Проверете дали всички профили са налице. Необходимо е всички родители да имат профил. Не е необходимо всички деца да имат профил, ако са по-големи от възрастта за детска градина – освен ако не сте многодетно семейство. Винаги може да проверите въведената информация и кандидатурите си, като влезете в системата отново с адреса на Вашата е-поща и съответната парола. Ако забравите паролата, натиснете връзката „Забравена парола“ и следвайте инструкциите.

 

Приложение: Уточнения за критериите

Общи критерии:

 

Критерий

Уточнения

К1.

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община – 3 т.

Определя се автоматично от адресите на родителите.

Поне един родител (вкл. и родител извън семейството) трябва да има постоянна или настояща адресна регистрация на територията на Столична община. Ако живеете под наем или нямате регистрация по други причини, трябва да направите поне регистрация за настоящ адрес и да представите служебна бележка от общинската администрация на района, в който живеете.

Информацията за адресната регистрация на родителите и другите лични данни ще бъде сравнена с данните на ЕСГРАОН преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите лична карта с постоянен адрес или служебна бележка от общината за настоящ адрес.

К2.

Работещ родител /или в отпуск по майчинство/, който е социално осигурен – по 1 т. за родител

Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите (сумата от точките по К2 и К3 е максимум 2 т.).

Родителят (вкл. и родител извън семейството) трябва да има трудов договор с платени осигуровки в НОИ или да се самоосигурява (едноличен търговец, свободна професия и др.) с платени осигуровки в НОИ.  Ако нямате добри отношения с родител извън семейството, декларирайте трудовия му статус в системата и изискайте служебна бележка директно от работодателя. Ако нямате никаква комуникация с родителя, пишете чрез формата за обратна връзка. Работещи извън страната не получават точка, освен ако не са осигурени в НОИ.

Информацията за трудовия статус на родителите ще бъде сравнена с данните на НОИ преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите служебна бележка от работодателя (ако сте на трудов договор) или копие от годишната данъчна декларация за самоосигуряващите се. Данъчната декларация служи само за удостоверяване на осигурителните вноски и не се пази в детската градина. За родители в отпуск по майчинство се изисква служебна бележка от работодателя. Служебната бележка трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице – управител, изп. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността, дата на постъпване и адрес на месторабота (не на регистрация на фирмата).

К3.

Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община – по 1 т. за родител

Определя се автоматично от данните за трудовия статус на родителите (сумата от точките по К2 и К3 е максимум 2 т.).

Родителят (вкл. и родител извън семейството) трябва да е редовен студент в акредитирано висше училище (ВУЗ) на територията на Столична община. Не се прави разлика между частно и държавно висше училище, стига да е акредитирано от МОН. Ако едновременно работите и сте редовен студент, ползвате само една точка по К2 и К3 – сумата от точките по двата критерия не може да надвишава 2 т. Ако сте прекъснали следването си по майчинство, ще получите точка по К3. Редовните докторанти също се включват в този критерий.

При записване трябва да представите служебна бележка от висшето училище за редовен студент или прекъсване по майчинство.

К4.

Детето има поне един родител или баба/дядо, които работят в детско заведение на територията на Столична община – 3 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да изберете детската градина и да укажете родителя, който работи в детската градина. Ако става въпрос за баба/дядо, трябва да въведете имената и ЕГН. Не могат да се използват други освен преки роднински връзки. Точки се дават за работа само в общински ОДЗ, ЦДГ или самостоятелни детски ясли на Столична община, не в други детски заведения.

Информацията ще бъде сверена със списъка на служителите в детските градини на Столична община. Информацията за баба/дядо ще бъде сравнена с данните на ЕСГРАОН преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите служебна бележка от детската градина, ако тя е различна от тази, в която работи родителят или бабата/дядото.

К5.

Детето посещава самостоятелна общинска детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да изберете самостоятелната общинска детска ясла. Точки се дават само за ясли на Столична община, не за други детски заведения.

Месеците се отчитат към датата на записване за предходните 12 месеца. Детето трябва да е посещавало яслата най-малко 6 месеца общо в периода от датата на записване до същата дата на предходната година. Ако сте премествали детето от една ясла в друга, отчита се общия брой месеци на посещаване.

При записване трябва да представите служебна бележка от самостоятелната детска ясла с печат и подпис на директора. Служебната бележка от яслата трябва да съдържа датата на постъпване и датата на напускане на детето.

 

Социални критерии (под квота):

 

#

Критерий

Уточнения

К6

Деца-сираци – 6 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да посочите кой родител е починал. Информация за майката и бащата по Удостоверение за раждане трябва да бъде въведена правилно в профила на детето.

Информацията ще бъде сравнена с данните на ЕСГРАОН преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.

К7

Деца-полусираци – 3 т.

К8

Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност  от 71 % до 100 % – 3 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да посочите родител или дете, което има намалена работоспособност. Трябва да въведете номера и датата на решението на ТЕЛК. Деца с ТЕЛК ще получат точки по този критерии. Те ще бъдат класирани предварително от Дирекция „Образование“ като деца със специални образователни потребности.

Информацията ще бъде сравнена с данни от комисиите ТЕЛК преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да предоставите оригиналното решение на ТЕЛК.

К9

Дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права – 3 т.

За неизвестен родител:

Определя се автоматично от данните в профила на детето за родителите по Удостоверение за раждане.

За отнети родителски права:

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да посочите родителя, чиито родителски права са отнети. Ако не е създаден профил за този родител, трябва да го добавите.

При записване трябва да предоставите съдебно решение за отнети родителски права.

К10

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето – 3 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да потвърдите, че детето е настанено в приемно семейство. Ако не са създадени профили за родителите на детето по Удостоверение за раждане, трябва да ги добавите.

Информацията ще бъде сравнена с данните на Дирекция „Социално подпомагане“. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да предоставите съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

К11

Деца в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б“ и „в“ от Закона за закрила на детето – 3 т.

Определя се автоматично от данните на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“.

При записване трябва да представите писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

К12

Деца от многодетни семейства  с три и повече деца от едно домакинство – 2 т.

Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

Необходимо е да създадете профили на всичките деца в семейството, независимо от тяхната възраст. Децата, които са навършили 18 години, не се водят от същото семейство, освен ако не продължават образованието си като редовни студенти.

Информацията ще бъде сравнена с данните на ЕСГРАОН преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на всички деца в семейството. За студентите трябва да предоставите служебна бележка от висшето училище.

К13

Деца-близнаци – 2 т.

Определя се автоматично от профилите на децата в семейството.

Информацията ще бъде сравнена с данните на ЕСГРАОН преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите Удостоверения за раждане на всички деца в семейството.

При записване винаги се представя лична карта на родителя (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице) и Удостоверение за раждане на детето, както и всички допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете – подсекция „Необходими документи“.

 

Допълнителни критерии:

Педагогическите съвети на детските градини могат да избират един или повече допълнителни критерия. Конкретният избор на допълнителни критерии може да се види в страницата на всяка детска градина в ИСОДГ. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка (една десета) за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите на Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием. При равен брой подточки се прилага третично подреждане по входящ номер, заявен чрез ИСОДГ след първоначалното класиране.

#

Критерий

Уточнения

ДК1

Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември – 0.1 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да изберете детето, което посещава детска градина на Столична община и самата детска градина. Подточката важи само за тази детска градина.

Информацията ще бъде сравнена с регистъра на децата преди класирането. Ще бъдете уведомени, ако има несъответствие.

При записване трябва да представите Удостоверенията за раждане на всички деца в семейството.

ДК2

И двамата родители на детето работят (вкл. в отпуск по майчинство) или са редовни студенти – 0.1 т.

Определя се автоматично от информацията по К2 и К3 (трябва да има общо 2 т.)

Подточката важи за всички градини, които са избрали този допълнителен критерий.

При записване трябва да представите същите документи, както по К2 и К3.

ДК3

Семейството живее на територията на административния район на детската градина (може да се определи повече от един район за градини на границата между административни райони) – 0.1 т.

Определя се автоматично по избрания административен район в адреса на първия родител (местоживеене на семейството).

Подточката важи за всички градини, които са избрали този допълнителен критерий в същия административен район. Някои градини могат да изберат два района – подточката важи за който и да е от избраните райони. Под район се разбира цял административен район на Столична община, а не определен квартал. Например, район „Младост“ включва кварталите „Младост 1″, „Младост 2″ и т.н.

Ако нямате постоянна или настояща адресна регистрация за местоживеенето на семейството, трябва да си направите в съответната районна администрация.

При записване трябва да представите същите документи, като по К1.

ДК4

Детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование – 0.1 т.

Определя се по заявление в ИСОДГ.

За да заявите, трябва да изберете кой родител работи в системата на столичното образование. Да изберете училище или ВУЗ и да посочите длъжността му.

За училища позволените длъжности са учители или директори.

За ВУЗ: нехабилитирани преподаватели (асистенти), хабилитирани преподаватели или ректор – необходимо е да имат постоянен трудов договор.

Подточката важи за всички градини, които са избрали този допълнителен критерий.

При записване трябва да предоставите същите документи, като по К2.

ДК5

Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина – 0.1 т.

Определя се автоматично от данните за месторабота на родителите.

Поне един от родителите (вкл. родители извън семейството) трябва да има месторабота в същия район на детската градина.

Подточката важи за всички градини, които са избрали този допълнителен критерий.

При записване трябва да предоставите същите документи, като по К2.

ДК6

Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца – 0.1 т.

Определя се автоматично от данните в профилите на децата.

Подточката важи за всички градини, които са избрали този допълнителен критерий.

При записване трябва да представите Удостоверенията за раждане на всички деца в семейството.

ДК7

Детето посещава определени самостоятелни детски ясли най-малко 6 месеца преди записване (самостоятелните ясли трябва да са посочени поименно) – 0.1 т.

Определя се автоматично от информацията по К5.

Подточката важи само за няколко градини, които са избрали този допълнителен критерий и са посочили конкретни детски ясли.

При записване трябва да предоставите същите документи, като по К5.

 

Специални образователни потребности (СОП):

 

#

Правило

Уточнения

2.2.3

Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в ОДЗ и ЦДГ съгласно действащата нормативна уредба.

Ако вашето дете има специални образователни потребности и/или хронично заболяване, заявете това с бутона „Заяви“ срещу последната таблица от страницата с критериите.

Въведете допълнителна информация.

Информацията ще бъде сверена с протоколите на съответните комисии. Ще бъдете информирани при несъответствие.

Децата със СОП не участват в общото класиране. Те се класират служебно от Дирекция „Образование“ или директорите на градини със специален прием съгласно решенията на съответните комисии.

Необходимо условие е детето да има възможност за интеграция в обща група.

Ако нямате потвърждение от комисия, но смятате, че детето ви има СОП, свържете се с Дирекция „Образование“.

Ако не обявите предварително, че детето ви има СОП, може да ви бъде отказано записване, дори да сте класирани по общия ред.

2.2.8

Класирането на деца за прием в специални детски градини и специални групи /112 Специална детска градина за деца с увреждания – район „Витоша“, Логопедична детска градина № 134, ЦДГ № 124 със специална група /деца, болни от диабет/ – район „Красно село“, Целодневна детска градина № 56 с логопедични групи – район „Лозенец“, ЦДГ № 17 и ОДЗ № 59 със специални групи – район „Младост“, ОДЗ № 61 със специална група – район „Слатина“, ЦДГ № 13 със специални групи – район „Люлин“, ОДЗ № 25 със специална група – район „Банкя“/ се извършва от специализирана комисия. Информация за класираните деца се подава от директора на ОДЗ или ЦДГ в ИСОДГ.

Още по темата

Най-четеното