ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в детски заведения на територията на ОБЩИНА БУРГАС – 2010г.

Заявление за прием в детска градина в Бургас (.doc)


Приложение №1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА………………………………..

ГР.(КВ.)(С.)…………………

ЗАЯВЛЕНИЕ

за прием в детски заведения

на територията на ОБЩИНА БУРГАС – 2010г.

 

I.ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ ( родител / настойник / )

От: (трите имена)

Адрес:
(постоянен адрес по лична карта на един от родителите,или адресна карта по настоящ адрес)

Град, Област ……………………………..………..
ул. …………………..……….…….………. ….№ …….….

ж.к. ……………………..…………………….. бл. .……….

вх. ……… ет. …..… ап. …….

Телефон

Email (незадължително)

..………….……@ ..………...…………

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО

Трите имена:

ЕГН/ЛНЧ

 

В момента детето посещава / не посещава/ детска ясла № град .

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Майка:

Баща:

Месторабота:

Месторабота:

Длъжност:

Длъжност:

Сл. телефон:

Сл. телефон:

Брой деца в семейството:

/с думи/

 

Приложение №1

ІV. ПРЕДИМСТВА
Отбележете и представете необходимите документи (оригинал и копие).

  1. Детето e сирак или полусирак /удостоверява се с акт за смърт/.

2. Трето и следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци /актове за раждане/.

Посочете име и ЕГН/ЛНЧ на децата:..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

. ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение:

Трите имена на детето ………………………………………………………………………….

ЕГН:

 

4. Деца на родители с постоянен или настоящ адрес към дадената Териториална дирекция.

Отбележете предимствата с Х

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Запознат/а/ съм с правилата за приемане на деца в общинските детски заведения на територията на Oбщина Бургас.

2.Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

Забележка:

За по-добра организация на приема в общинските детски заведения е възможно родителите да

подадат документи с предварително попълнени формуляри.

Дата………………………2010г. Подпис ………………………………………..

Приложение №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

От………………………………………………………………………………………………..

/Трите имена на лицето/

……………………………………………………………………………………………………..

/адрес/

Декларирам, че детето ми ………………………………………………………………………,

родено на ………………………………., ще бъде записано и ще посещава

Детска ясла………….. ……………………………………………………………………………………

ОДЗ/ЦДГ………………………………………………………………………………………………………

ДАТА :…………………….2010 г. ДЕКЛАРАТОР :…………………………………….

/подпис/

 

Още по темата

Най-четеното